Gaelic Song and Clarsach | 30 July

Date/Time
Tuesday 30 July 2019
7:30 pm - 9:30 pm

INGRID HENDERSON, MARGARET STEWART & DEIRDRE GRAHAM

Renowned Gaelic singer, Margaret Stewart, from the Isle of Lewis, Lochaber-based clarsach virtuoso, Ingrid Henderson, and Gaelic singer Deirdre Graham are world-class performers in their individual fields and together they produce a sound which is abounding in substance and class. With an opening set from Isy Maclean, clarsach, and Archie Maclean, piper from Edinbane.

Òrain Ghàidhlig agus ceòl na clàrsaich
‘S e luchd-ciùil den ìre as àirde a th’ anns an
t-seinneadair Ghàidhlig, Maighread Stiùbhart às Eilean Leòdhais, agus an t-sàr chlàrsair Abrach, Ingrid NicEanruig, agus bidh ceòl làn brìgh is susbaint ann nuair a bhios iad a’ cluich còmhla. Bidh Maighread agus Ingrid le chèile a’ teagasg aig Sabhal Mòr Ostaig, ann an Roinn a’ Chiùil agus aig na Sgoiltean Samhraidh.

TICKETS: ADULT £15 | MEMBER £13 | STUDENT £13 | YOUNG PERSON £7 | UNDER 11 & SEASON FRE


Book now


Map Unavailable

Genre