Skye Festival – Alastair Fraser’s Mammoth Fiddle Night: 28 July

Date/Time
Friday 28 July 2017
8:00 pm - 10:30 pm

Dihaoine, 28 An t-Iuchar, 8f
Sabhal Mòr Ostaig – Cafeteria and foyer
Alastair Fraser’s Mammoth Fiddle Night – Traditional Music Celebration

Alasdair Fraser of Scotland and California, will being staging his Mammoth Fiddle event as part of the Skye Festival at Sabhal Mòr Ostaig. The event is part of the annual Fiddle Summer School and Alasdair wants the concert to be an entertaining and fun extravaganza event for the course participants as well as the public. Last year he jammed in well over 100 fiddlers, 30 cellists and some soloists to entertain a full house of excited listeners.

“Alasdair Fraser is recognized throughout the world not only as one of the finest fiddle-players Scotland has ever produced, but also as someone whose name is synonymous with the vibrant cultural renaissance which is transforming the Scottish musical scene.” Bruce MacWilliam, Scots Magazine

Bidh Alasdair Friseal à Alba agus California a’ cumail
Oidhche Mhòr nam Fìdhlean gach bliadhna mar phàirt de
dh’Fhèis an Eilein aig Sabhal Mòr Ostaig. Tha an tachartas seo mar phàirt den Sgoil Fhìdhlearachd Bhliadhnail agus tha Alasdair airson ‘s gum bi a’ chuirm spòrsail airson an luchd-ciùil agus an luchd-èisteachd. An-uiridh chaidh còrr is 100 fìdhlear, 30 luchd cello agus grunnan luchd-ciùil eile a dhìteadh a-steach airson ceòl air leth a chluich don luchd-èisteachd.
Am measg nan aoighean bidh Mike Vass, Lauren NicColla, Louise NicCoinnich air an fhidhill; Natalie Haas,
Seylan Baxter, Patricia Strain air cello; Innes Watson,
giotàr, dheall; Màiri Britton, dannsa; agus Christine
Primrose, òrain Ghàidhlig.

Adults £14, Students £12, Young People £7, Under 10s £0,  SEALL Members £12, Season Tickets £0

RESERVE YOUR TICKETS HERE AND THEN PAY ON THE DOOR


Loading Map....

Venue
1. Sabhal Mòr Ostaig, TDC Main Hall

Genre


Bookings