Skye Festival: Anne Martin Bawdy Gaelic Song from An Leabhar Liath – 2 August

Date/Time
Wednesday 02 August 2017
8:00 pm - 10:30 pm

Diciadain, 2 An Lùnastal, 8f
Anne Martin – Bawdy Gaelic song from ‘An Leabhar Liath’ with Ian MacPherson, Peter Mackay and Ingrid Henderson

Folksinger Anne Martin reveals the risqué references in Gaelic Song that have been lost over time. She takes us on a romp through the titillating, bawdy and sometimes downright filthy Scottish Gaelic songs. During the 19th and early 20th centuries,  even the most celebrated Gaelic poets wrote verse that was exuberantly and excessively rude and there is an oral tradition of obscene and euphemistic songs. Anne teases out the suggestive references taking us from the Isle of Skye through the rabble-rousing ceilidh house to the work of Scotland’s most famous poet, Robert Burns. ‘An Leabhar Liath ~ the Light Blue Book : 500 years of Gaelic Love and Transgressive verse’ was published in late 2016 by Luath Press and collated by Peter MacKay and Iain MacPherson, both with strong Skye connections.

ÒRAIN DRABASTA ÀS AN LEABHAR LIATH

Bidh an seinneadair Anna Mhàrtainn a’ taisbeanadh nan
òran drabasta Gàidhlig a chailleadh thar nan linntean. Bidh i gar stiùireadh tro òrain a tha druiseach is feòlmhor agus uaireannan dìreach mì-mhodhail!
Anns an 19mh linn agus tràth san 20mh, bhiodh na bàird Ghàidhlig a bu chliùitiche fiù ‘s a’ sgrìobhadh rannan a bha
uabhasach mì-modhail agus tha òrain dhrabasta rim faicinn
anns an dualchas gu cinnteach. Bidh Anna a’ taisbeanadh
nam faclan amh agus gar stiùireadh bhon Eilean Sgitheanach
tro thaighean-cèilidh ùpraideach gu obair a’ bhàird Albannaich a bu chliùitiche, Robert Burns.
Chaidh An Leabhar Liath fhoillseachadh ann an 2016 le Luath Press agus chaidh a dheasachadh le Pàdraig MacAoidh agus Iain Mac a’Phearsain, dithis aig a bheil ceanglaichean dlùth leis an Eilean Sgitheanach.
Airson daoine a tha 16 bliadhna a dh’aois agus nas sine
For ages 16 and over.

Adults £14, Students £12, SEALL Members £12, Season Tickets £0

RESERVE YOUR TICKETS BELOW & PAY AT THE DOOR


Loading Map....

Venue
2. Sabhal Mòr Ostaig, An Talla Mhòr

Genre


Bookings

The online booking system is now closed. Unless we state otherwise in the main text. just come to the door and buy your ticket there.