Skye festival: Margaret Stewart & Ingrid Henderson – 9 August

Date/Time
Wednesday 09 August 2017
8:00 pm - 10:30 pm

Diciadain, 9 An Lùnastal, 8f
Gaelic song and music cèilidh with Margaret Stewart and Ingrid Henderson

Margaret Stewart was born and raised in the village of Upper Coll on the Isle of Lewis, where song and poetry surrounded her as a child.  This fostered her great love of Gaelic song.

Ingrid Henderson is the clarsach-playing member of the Henderson family of Fort William, and a music tutor at Sabhal Mòr Ostaig. They will be joined by various guest performers.

Rugadh Maighread Stiùbhairt ann an Col Uarach, Eilean Leòdhais, far an deach a togail is i air a cuairteachadh le òrain is bàrdachd Ghàidhlig. ‘S ann an sin a chuir i eòlas air òrain Ghàidhlig agus ann an 1993 choisinn i am Bonn Òir aig a’ Mhòd Nàiseanta Rìoghail ann an Àrd Ruighe. Buinidh an clàrsair, Ingrid NicEanruig, do theaghlach ainmeil Chlann ‘icEanruig à Gearastan Loch Abair agus tha i na h-oide-ciùil aig Sabhal Mòr Ostaig. Bidh aoighean ciùil nan cuideachd air an oidhche.

This is a ‘Pay What You Think’ event

PLEASE RESERVE YOUR TICKETS BELOW & THEN PAY ON THE DOOR


Loading Map....

Venue
2. Sabhal Mòr Ostaig, An Talla Mòr

Genre


Bookings