Skye Festival: Music from the Islands – 1 August

Date/Time
Tuesday 01 August 2017
8:00 pm - 10:30 pm

Dimàirt, 1 An Lùnastal, 8f
Music from the Islands – pipes, fiddle and song

The musical talent coming out of the Hebrides is quite remarkable. Tonight four musicians give us fiddle, box and bagpipe music with some songs thrown in. The line-up is Alana MacInnes from South Uist, on pipes and whistles; Caitlin McNeill from Colonsay, on vocals and guitar; Shona Masson from Skye, on fiddle; and Fiona Black on accordion from mainland Highlands, which tonight we declare an honourary island! No doubt they will be joined by a guest or two.

CEÒL NAN EILEAN
A’ phìob, an fhidheall agus na h-òrain
Tha e àraid na th’ ann de shàr luchd-ciùil às na h-Eileanan an-dràsta. A-nochd cluinnidh sinn an fhidheall, am bogsa agus a’ phìob cho math ri òran Gàidhlig no dhà. Am measg an luchd-ciùil bidh Alana NicAonghais à Uibhist a Deas a’ cluich na pìoba is fhìdeagan; Caitlin NicNèill à Colbhasa a’ seinn is a’ cluich a’ ghiotàir; Shona Masson às an Eilean Sgitheanach
a’ cluich na fìdhle; agus Fiona NicilleDhuibh à tìr mòr na Gàidhealtachd (canaidh sinn a-nochd gur e eilean a th’ ann!) air a’ bhogsa. Agus tha fhios gum bi aoigh no dithis a’ nochdadh cuideachd.

A ‘Pay What You Like’ Event.

PLEASE RESERVE YOUR TICKETS BELOW & PAY AT THE DOOR


Loading Map....

Venue
2. Sabhal Mòr Ostaig, An Talla Mòr

Genre


Bookings