Skye Festival: Traditional family concert – 4 July

Date/Time
Tuesday 04 July 2017
7:30 pm - 9:30 pm

Dimàirt, 4 An t-Iuchar 7.30f
Gaelic song and young musicians

The opening concert of the 2017 Fèis an Eilein takes place during the family Gaelic week at Sabhal Mòr Ostaig, when parents of children who attend Gaelic medium primary schools get together to develop their language and cultural skills. We will be joined by various guests, young and old, for a family orientated night of song, dance and music. You do not need to be a Gaelic speaker to enjoy this evening!

Òrain Ghàidhlig agus luchd-ciùil òg
Bidh a’chiad chuirm aig Fèis an Eilein 2017 ann nuair a bhios
Seachdain nan Teaghlaichean a’ dol aig Sabhal Mòr Ostaig, nuair a bhios pàrantan aig a bheil clann ann an sgoiltean Gàidhlig air feadh na dùthcha a’ tighinn cruinn còmhla airson an cuid sgilean Gàidhlig a leasachadh. Bidh cuide ri aoighean, sean is òg, ann airson oidhche làn òran, dannsa is ciùil a chòrdas ri teaghlaichean.

Tickets: Adults £8, Students £6, Young People £4, Under 10s £0,  SEALL Members £6, Season Tickets £0

PAY AT THE DOOR BUT RESERVE YOUR TICKET BELOW


Loading Map....

Venue
1. Sabhal Mòr Ostaig, TDC Main Hall

Genre


Bookings