SMO Gaelic Play 29 Damhair 6.45f

Bidh an dealbh-chluich Taigh na Bana-bhuidsich le Buidheann Dràma Sabhal Mòr Ostaig, a bhuannaich a’ Phrìomh Duais aig Mòd Dhùn Omhain, air an ùrlar san TDC Oidhche Luain aig 6.45f. Bidh fàilte romhaibh uile, a bharrachd air cèic, tì, cofaidh, fìon, sugh is msaa.

Come along on Monday 29 October at 6.45pm to see the Gaelic play taken to the Mòd by the students of SMO, with tea, coffee and cake! All welcome